Saturday, December 10

Reproduktivno zdravlje i planiranje porodice

0

Reproduktivno zdravlje, prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije je stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i nesposobnosti, u svim sadržajima koji se odnose na reproduktivni sistem i njegovo funkcionisanje.

Reproduktivni potencijal jedne zemlje čini kategorija fertilnog stanovništva starosti uglavnom od 17 do 35 godina iz kojeg se regrutuje najveći broj poroda. Reproduktivno zdravlje podrazumijeva da su ljudi u mogućnosti da imaju zadovoljavajući i bezbjedan polni život. Isto tako i sposobnost da imaju potomstvo, kao i slobodu da odluče da li će ga imati, kada i koliko često. Sastavni dio ovoga je i pravo muškaraca i žena da budu informisani. Također bitno je i da imaju pristup bezbjednim, efektivnim, dostupnim i prihvatljivim metodama planiranja porodice po svom izboru i pravo na adekvatne usluge zdravstvene zaštite koji ženi omogućavaju bezbjednu trudnoću i porođaj.

Reproduktivna zdravstvena zaštita je skup metoda, tehnika i usluga koje doprinose reproduktivnom zdravlju i dobrobiti kroz sprečavanje i rješavanje reproduktivnih zdravstvenih problema. U to spada i seksualno zdravlje čija je svrha unapređenje kvaliteta života i ličnih veza, a ne samo savjetovanje i zaštita vezana za reprodukciju i polno prenosive infekcije.

FAKTORI REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA

biološki

 genetski faktor, naslijeđeni poremećaji reprodukcije

– oboljenja u toku života koja dovode do poremećaja reprodukcije

društveni

– životni standard

– demografska piramida

– stepen obrazovanja

– zakonska podrška

kulturološki

– značaj braka i porodice kao društvene vrijednosti

– odnos prema potomstvu (značaj muškog potomstva)

životna sredina

– voda, vazduh, hrana, okolina, uslovi života

 

Danas se međutim, od strane Svjetske zdravstene organizacije, poseban akcenat na polju reproduktivnog zdravlja stavlja na dva problema. Ti problemi su rizično seksualno ponašanje među mladima i smrtnost žena vezana za trudnoću. Rizično seksualno ponašanje među mladima ogleda se kroz promiskuitet, spolno prenosive bolesti, koje su ujedno i vodeći uzroci neplodnosti, zatim neželjene trudnoće koje predstavljaju problem u prvom smislu kod maloljetnih trudnica, sa etičkog, moralnog, zdravstvenog i ekonomskog aspekta.

 

Komentari
Share.

Comments are closed.