Subota, 13 Jula, 2024
No menu items!
NaslovnicaDešavanjaZajedno za svako novo srce: Zajednička inicijativa kantonalnih zastupnica za pravedniji sistem...

Zajedno za svako novo srce: Zajednička inicijativa kantonalnih zastupnica za pravedniji sistem i ujednačene porodiljske naknade za sve žene u FBiH

U organizaciji Westminster fondacije za demokratiju (WFD), u Zenici je danas održana konferencija „Zajedno za svako novo srce: usklađivanje porodiljnih naknada na nivou Federacije Bosne i Hercegovine“.

Kako je istaknuto na konferenciji, iako međunarodni i domaći pravni okviri daju dobru osnovu da sve porodilje u Federaciji BiH uživaju jednaka prava, trenutna situacija u kantonima pokazuje neusklađenost kada je riječ o pravu na porodiljne naknade što za posljedicu ima nejednakost i diskriminaciju porodilja, najčešće na osnovu njihovog mjesta prebivališta. Postoje značajne razlike u iznosima porodiljnih naknada među kantonima kada je riječ o zaposlenim, ali i nezaposlenim porodiljama, ali i između javnog i privatnog sektora, te neusklađenosti sa međunarodnim konvencijama. U cilju rješavanja ovog izuzetno važnog pitanja za Federaciju BiH, grupa kantonalnih zastupnica, uz podršku WFD i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, pokrenula je niz koraka u cilju uspostavljanja pravednijeg sistema u kojem će sve porodilje u Federaciji BiH imati jednak minimum zagarantovanih prava na porodiljsku naknadu.

„Neispunjavanjem ovog prava ne krši se samo pravo majke, nego i pravo djeteta. Posljednje zakonsko rješenje utvrđivanja zakonskog minimuma za isplatu porodiljske naknade  vodi ka rješenju. Potrebno je da se fokusiramo na nekoliko osnovnih prava, a sve ostalo se može urediti zakonskim aktima.“, izjavio je Hari Hamzić, ured Ombudsmana BiH.

U Bosni i Hercegovini dvadesetak različitih pravnih propisa uređuje oblast prava i zaštite porodica sa djecom, majki, majčinstva i roditeljstva, počevši od Ustava Bosne i Hercegovine koji garantuje da je uživanje prava i sloboda osigurano svim osobama u Bosni i Hercegovini, bez diskriminacije po bilo kom osnovu. Zakon o radu Federacije BiH posebnu pažnju posvećuje garanciji prava iz oblasti zaštite majki i majčinstva, za žene koje su zaposlene, a Zakon prepoznaje i pravo očeva – radnika da koriste porodiljno odsustvo, kazano je na konferenciji.

„Neujednačenost porodiljnih naknada na nivou Federacije BiH je očigledna. U Kantonu Sarajevo  isplata iznosi preko 1.200 KM, dok u nekim kantonima ta naknada iznosi 300 KM. Prisutna je pravna diskriminacija kada je u pitanju ostvarivanje prava na porodiljnu naknadu koju majka ili otac trebaju da dobiju na osnovu porodiljskog odsustva i danas razgovaramo o modelu i načinima kako da porodiljske nadoknade ujednačimo na nivou FBiH, te da svaka porodilja  bez obzira u  kojem dijelu  Federacije BiH živi  ima  jednaku naknadu.“, izjavila je Jelena Pekić, zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo i delegatkinja u Domu naroda FBiH.

Zakonom o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji BiH stvorena je osnova da svi kantoni Federacije BiH imaju jednaku praksu tj. jednak minimum zagarantovanih prava na porodiljnu naknadu nezaposlenim porodiljama, s tim da svaki kanton može garantovati i višu porodiljnu naknadu, kao i regulisanja prava na porodiljnu naknadu zaposlenim porodiljama u okviru prava iz radnog odnosa i socijalnog osiguranja.

„U cijeloj državi je prisutna diskriminacija, te je potrebno da se odrede prioriteti i da se ujedinimo po  pitanju izjednačavanja prava svih porodilja kako na nivou kantona, tako i na nivou cijele države. Kanton 10 ima svega 100 KM primanja na mjesečnom nivou što je nedovoljno za novorođenče i za bebu od godinu dana, ne za luksuzne, nego osnovne potrebe. U Tuzlanskom kantonu od 2022., sve porodilje imaju prava po 1000 KM, kako zaposlene, tako i nezaposlene, pri čemu je zaposlenim porodiljama ostavljeno na poslodavcima da mogu uplatiti razliku do 90% plate u zadnjih šest mjeseci koje je žena primala dok je bila na trudničkom. Međutim, i tu postoji ogroman odstupanja na kojima mi moramo raditi.“, izjavila je Amra Nadarević Vodenčarević, zastupnica u Skupšti Tuzlanskog kantona.

Trenutna zakonska regulativa je ostavila slobodu kantonima da definišu naknadu plate za zaposlene porodilje, a po Federalnom zakonu nezaposlenim porodiljama je osigurana naknada koja ne može biti manja od 55% najniže plate koja u ovom trenutku iznosi 619 KM.

„Naknada u Zeničko-dobojskom kantonu iznosi 1000 KM za nezaposlene porodilje, dok zaposlene porodilje imaju jednaku naknadu. Ovim zakonom dovodimo u neravnopravan položaj porodilje koje su tokom radnog odnosa ostvarivale veću platu i samim tim i njihovu odluku da rađaju drugo i svako sljedeće dijete. Međunarodno pravo garantuje da zaposlene porodilje mogu imaju dvije trećine svoje plate koje su ostvarivale tokom radnog odnosa i ovo će  biti jedna od inicijativa koja će se naći pred skupštinom Zničko-dobojskog kantona.“, izjavila je Amra Babić, zastupnica u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona i delegat Doma naroda u parlamentu FBiH.

Na konferenciji je zaključeno da na nivou Federacije BiH postoji potreba za harmonizacijom pravnih propisa u oblasti prava i zaštite majki, majčinstva i porodica sa djecom na način koji bi svima u Federaciji BiH garantovao jednaka prava u ovoj oblasti, bez obzira na mjesto prebivališta i finansijsku moć kantona. Pravne propise u FBiH potrebno je uskladiti sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti, te osigurati minimalna jednaka prava na porodiljne naknade za zaposlene porodilje u najnižem iznosu od dvije trećine plate koju je porodilja ostvarivala prije odlaska na porodiljsko odsustvo.

OBJAVE IZ KATEGORIJE

Najnovije objave

PREPORUČUJEMO